REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

I. Postanowienia ogólne.

1. Określenia użyte w dalszej części regulaminu, rozumieć należy następująco:
1.1 Adresat – podmiot wskazany przez Nadawcę jako odbiorca Przesyłki,
1.2. Cennik – zestawienie cen za usługi w zależności od masy Przesyłek, dostępny na stronie www.przesylki-24.eu,
1.3. Nadawca – podmiot, który zawarł Umowę z FIEDYTRANS,
1.4. Przesyłka – opatrzona oznaczeniem Adresata i adresem paczka przyjęta przez FIEDYTRANS za pokwitowaniem przyjęcia w celu wykonania przewozu i doręczana za pokwitowaniem odbioru o masie odpowiednio Przesyłka 30 – od 0-30 kg i Przesyłka 60 – od 30-60 kg o obwodzie do 2 m,

1.5 Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług dostępny na stronie www.przesylki-24.eu,

1.6. FIEDY-TRANS – Firma Transportowo – Usługowa Fiedy –Trans Sławomir Skiba ul. Konarskiego 6b lok. 10, 64-920 Piła.

1.7. Umowa – odpowiednio umowa o świadczenie usług odbioru, przewozu i doręczenia za pokwitowaniem przesyłek.

1.8. ADR – umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

1.9. Potwierdzenie nadania (PN) – dokument wystawiany przez Nadawcę, stanowiący dowód zawarcia Umowy o świadczenie usługi, a także przyjęcia Przesyłki przez FIEDYTRANS. Rolę potwierdzenia nadania spełnia również udostępniony Nadawcy i nadawany każdej Przesyłce indywidualny numer, dzięki któremu Nadawca może zidentyfikować i prześledzić swoja Przesyłkę

2. Obowiązywanie

Regulamin określa warunki świadczenia przez FIEDY-TRANS na terytorium Polski i Niemiec usług odbioru, przewozu i doręczenia za pokwitowaniem Przesyłek.

3. Opakowanie i oznaczenie Przesyłki

Nadawca zobowiązany jest do oddania FIEDY-TRANS Przesyłki w stanie pozwalającym na przemieszczenie
i doręczenie Przesyłki bez uszkodzeń i ubytku jej zawartości. Waga opakowania wlicza się do masy Przesyłki
i powinna wynosić odpowiedni dla Przesyłki-30 od 0 do 30 kg i dla Przesyłki- 60 od 30-60 kg. Obwód przesyłki nie może przekraczać 2 m. Dowodem przyjęcia Przesyłki jest wystawienie przez FIEDY-TRANS potwierdzenia nadania (PN).

4. Trasa

Nadawca zgadza się na każdą trasę przewozu Przesyłki oraz możliwość jej zmiany przez FIEDY-TRANS.

5. Uprawniony do odbioru Przesyłki

5.1. Za osobę uprawniona do odbioru Przesyłki rozumie się Adresata Przesyłki.

5.2. W przypadku Adresata będącego osobą fizyczną uprawnionym do odbioru Przesyłki oprócz Adresata rozumie się członków jego najbliższej rodziny (małżonka, dziecko, wnuka, prawnuka, rodzica, dziadka, babcię, jak również osobę będącą we wspólnym pożyciu z Adresatem).

5.3. W przypadku Adresata będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uprawnionym do odbioru Przesyłki oprócz Adresata rozumie się osobę czynną w lokalu Adresata.

6. Odpowiedzialność Nadawcy

Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za podanie dokładnych danych (w tym danych adresowych), prawidłowych i zgodnych ze stanem rzeczywistym informacji o Przesyłce potrzebnych do wykonania usługi, jak również za właściwe opakowanie, opisanie i oznaczenie Przesyłki.

II. Usługi

FIEDYTRANS świadczy usługi odbioru, przewozu i doręczenia za pokwitowaniem Przesyłek z Polski do Niemiec i z Niemiec do Polski.

7. Nadanie

7.1. FIEDYTRANS przyjmuje zgłoszenie usługi odbioru, przewozu i doręczenia za pokwitowaniem Przesyłek poprzez wypełnienie przez Nadawcę formularza na stronie www.przesylki-24.eu, telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości sms na numery telefonów podane na stronie www.przesylki-24.eu. Przed przyjęciem Przesyłki FIEDYTRANS może żądać od Nadawcy otwarcia Przesyłki w celu sprawdzenia czy odpowiada oświadczeniu Nadawcy oraz może zważyć Przesyłkę.

7.2. Przesyłka zgłoszona w sposób opisany w pkt. 7.1. w uzgodnionym czasie odbierana jest z miejsca wskazanego przez Nadawcę lub dostarczana przez Nadawcę do siedziby FIEDYTRANS.

7.3. Nadawca zobowiązany jest przekazać FIEDYTRANS następujące informacje, niezbędne do wykonania usługi:

• dane Nadawcy: nazwa firmy lub imię i nazwisko Nadawcy,

• adres Nadawcy, w tym ulica, numer domu i kod pocztowy,

• telefon kontaktowy do Nadawcy

• datę nadania przesyłki,

• dane Adresata: nazwa firmy lub imię i nazwisko Odbiorcy,

• adres Adresata, w tym ulica, numer domu, kod pocztowy,

• telefon kontaktowy do Adresata,

• liczbę paczek i wagę przesyłki, zawartość przesyłki

8. Doręczenie

FIEDYTRANS doręcza Przesyłkę do rąk osoby uprawnionej do odbioru Przesyłki opisanej w pkt. 5 niniejszego regulaminu

9. Odmowa

9.1. FIEDYTRANS może odmówić wykonania usługi lub odstąpić od umowy jeżeli zawartość lub opakowanie Przesyłki naraża FIEDYTRANS lub osoby trzecie na szkodę, doręczenie Przesyłki do Adresata w określonym terminie lub miejscu nie jest możliwe, środek transportowy FIEDYTRANS nie nadaje się do wykonani usługi, przyjmowanie lub przemieszczanie Przesyłek jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wykonanie usługi nie jest możliwe z powodu siły wyższej, Przesyłka została nieprawidłowo zabezpieczone, istnieje uzasadnione podejrzenie niezgodności deklarowanej zawartości Przesyłki lub wagi i wymiarów ze stanem faktycznym,

9.2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska FIEDYTRANS zawiadomi właściwe podmioty oraz zatrzyma
i zabezpieczy Przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te podmioty.

10. Zapłata za usługę

Nadawca zobowiązany jest do zapłaty należności za usługę w chwili odbioru Przesyłki przez FIEDYTRANS zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.przesylki-24.eu.

11. Wykaz zakazanych przedmiotów i substancji

Przesyłki nie mogą zawierać substancji zabronionych, substancji zabronionych przez ADR, materiałów wybuchowych, zapalnych, samo reaktywnych, wytwarzających w zetknięciu z wodą gazów palnych, utleniających, zakaźnych, promieniotwórczych, żrących oraz różnych materiałów i przedmiotów niebezpiecznych oraz gazów, przedmiotów w postaci gotówki, towarów podrobionych, całej lub części broni
i amunicji, nielegalnych środków odurzających i pornografii, zwierząt lub roślin, dzieł sztuki i antyków, kamieni i metali szlachetnych, zbywalnych papierów wartościowych na okaziciela, znaków legitymacyjnych, alkoholu, wyrobów tytoniowych, rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu oraz jakichkolwiek innych rzeczy, które nie mogą zostać przemieszczone bezpiecznie lub zgodnie z prawem, rzeczy niebezpiecznych, mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu czy też spowodować zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek, rzeczy, na których przewóz wymagane jest odrębne zezwolenie, towarów wymagających temperatury kontrolowanej, towarów do produkcji produktów leczniczych, narkotyków oraz substancji psychotropowych i halucynogennych, komponentów, produktów leczniczych w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, zwłok, przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy.

12. Odpowiedzialność

12.1. FIEDYTRANS zobowiązany jest do odebrania od Nadawcy i dostarczenia do Adresata Przesyłki

12.3. FIEDYTRANS zobowiązuje się do doręczenia Przesyłki do Adresata w terminie do siedmiu dni roboczych od momentu przekazania Przesyłki FIEDYTRANS.

12.3. FIEDYTRANS zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji usługi z przyczyn nieleżących po jego stronie

12.4. FIEDYTRANS odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe w czasie od jej przyjęcia do przemieszczania, aż do dostarczenia (wydania) Adresatowi.

12.5. FIEDYTRANS ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie lub niewykonanie usługi od momentu odbioru Przesyłki od Nadawcy do chwili jej doręczenia do Adresata.

12.6. FIEDYTRANS nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie usługi
w sytuacji, gdy nienależyte wykonanie lub niewykonanie usługi nastąpiło z przyczyn lezących po stronie Nadawcy lub Adresata, z powodu właściwości Przesyłki lub w związku z działaniem siły wyższej.

12.7. FIEDYTRANS nie odpowiada za ubytek Przesyłki, której wagi lub liczby sztuk rzeczy w niej zawartej nie sprawdzał w chwili przyjęcia, jeżeli dostarczy ją bez śladów naruszenia opakowania zabezpieczającego przez Nadawcę plombą, pieczęcią lakową, taśmą Nadawcy lub w inny podobny, trwały sposób

13. Uznanie Przesyłki za utraconą

Przesyłkę uznaje się za utraconą jeżeli nie zostanie doręczona Adresatowi w terminie 30 dni od daty odbioru Przesyłki od Nadawcy.

14. Zwroty

14.1. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od FIEDYTRANS dostarczenie Przesyłki było niemożliwe, zostaje ona zwrócona do magazynu FIEDYTRANS.

14.2. Nadawca zostaje poinformowany o tym fakcie w ciągu 24h od momentu dostarczenia paczki zwrotnej do siedziby FIEDYTRANS.

14.3. Nadawca jest zobowiązany przesłać informację dotyczącą Przesyłki zwrotnej w ciągu 48h. Przez ten okres nie będzie naliczana opłata za jej magazynowanie. Jeżeli w ciągu jednego miesiąca od tego momentu Nadawca nie odbierze towaru lub nie zleci ponownej wysyłki, towar zostanie zutylizowany.

14.4. Koszt magazynowania Przesyłek zwrotnych (po upływie 48h od momentu poinformowania Nadawcy o tym fakcie) według cennika usług dodatkowych

15. Postępowanie reklamacyjne

15.1. Uprawnieni

Uprawnionym do zgłoszenia reklamacji jest Nadawca i Adresat Przesyłki.

15.2. Wymogi formalne reklamacji

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres zamieszkania lub siedziby reklamującego, treść żądania z uzasadnieniem, dowody na poparcie reklamacji, podpis reklamującego.

15.3. Sposób zgłoszenia reklamacji

Reklamacja winna zostać zgłoszona na piśmie nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania Przesyłki bezpośrednio na adres FIEDYTRANS.

15.4. Postępowanie

Termin wyjaśnienia i odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia zgłoszenia prawidłowo wypełnionej reklamacji. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji FIEDYTRANS wezwie zgłaszającego do jej uzupełnienia wyznaczając mu w tym celu 14 dniowy termin od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Po rozpatrzeniu reklamacji FIEDYTRANS powiadomi na piśmie zgłaszającego reklamację o sposobie załatwienia sprawy. Reklamacje zgłoszone po terminie, niezawierające wszystkich dokładnych lub prawidłowych, potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji, danych lub wniesione przez osoby nieuprawnione pozostawia się bez rozpoznania.

III. Postanowienia końcowe

16. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo przewozowe i kodeksu cywilnego.

17. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się bezskuteczne lub nieważne pozostanie to bez wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień Regulaminu,

18. FIEDYTRANS zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z powodu zmiany obowiązujących przepisów prawa. O zmianie Regulaminu FIEDYTRANS powiadomi w formie elektronicznej przed wprowadzeniem zmian.

19. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2014r.

Menu